Kiropraktorkliniken Rtel

OMT – Sjukgymnastik

Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) är det äldsta internationella specialistområdet inom sjukgymnastik (Fysioterapi). Ortopedisk manuell terapi (OMT) är ett specialistområde inom sjukgymnastiken där man arbetar med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, leder, muskler och nerver.

OMT är den form av sjukgymnastik som är mest lik kiropraktik.

Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus, vari ingår manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter. OMT sjukgymnaster arbetar med förebyggande och behandlande insatser samt med habilitering och rehabilitering inom många olika områden i samhället, såväl i offentlig som privat verksamhet.

Sjukgymnastens verksamhet inkluderar alla åldrar och inrymmer ett brett spektrum av funktionsstörningar avseende rörelsesystemet, centrala och perifera nervsystemet, andning och cirkulation och psykiska funktioner. Sjukgymnasten har ett självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder, genomförande av behandling samt utvärdering.

Den manuella undersökningen utgörs av systematiskt, specifikt riktade rörlighets- och smärtreproduktions- respektive avlastningstester. Utifrån funktionsanalysen, där även kompletterande undersökningar vägs in, upprättas, i samråd med patienten, en behandlingsplan som innehåller specificerade del- och slutmål.

Det finns även en specialistutbildning för sjukgymnaster. För att påbörja specialistutbildningen krävs sjukgymnastexamen om 3år, legitimation som sjukgymnast samt minst två års yrkeserfarenhet. Specialistutbildningen innehåller en teoretisk utbildning med magisterexamen samt en klinisk utbildning där man under tre år ska ha varit verksam inom specialistområdet, med handledning.

För vart specialistområde finns tydligt definierade kompetensmål. För närvarande finns möjlighet att få specialistkompetens inom 15 områden inom så skilda verksamhetsfält som intensivvård, idrottsmedicin, gerontologi och geriatrik som pediatrik och habilitering.

Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning.

Åtgärder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till enskild led eller symtomgivande struktur eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild. Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall, som en del i den medicinska uppföljningen.

OMT är det sjukgymnastiska specialistområdet för undersökning och behandling av patienter med akuta och långvariga smärtproblem (ischias, ryggskott, diskbråck ect) från rörelsesystemet, det neuro-muskulo-skelettala systemet. Sjukgymnaster verksamma inom specialistområdet OMT har en treårig högskoleutbildning samt därefter en tvåårig utbildning i OMT. En specialist i OMT har en fyraårig högskoleutbildning med magisterexamen samt därefter en tvåårig utbildning inom OMT.

Specialisten i OMT skall även visa krav på vetenskaplig kompetens t.ex. genom vetenskaplig publikation. Sjukgymnaster verksamma inom specialistområdet OMT använder till stor del samma behandlingsmetoder som en legitimerad Kiropraktor i kombination med andra evidensbaserade sjukgymnastiska behandlingsmetoder.