Vad är kiropraktik?

Kiropraktiken och dess kiropraktorer är världens tredje största primärvårdsgrupp, efter läkare och tandläkare. Kiropraktorer är hälsovårdens specialister när det kommer till kroppens biomekaniska funktion vilket innebär samspelet mellan skelett, muskulatur, leder och nerver för korrekt rörelse.

En kiropraktor är specialiserad på att undersöka de bakomliggande orsakerna till symtomen samt att behandla dessa. Vi ser alltid till helheten, tar med hela situationen i bilden. En kiropraktor ska vara legitimerad vilket innebär att vara under socialstyrelsens tillsyn, precis som all annan vårdpersonal. Detta är en kvalitetsstämpel och är till för patientens säkerhet. En kiropraktor för journal och ställer diagnos vid varje behandling.

Ordet kiropraktik kommer från grekiskan och betyder att ”behandla med händerna”.

Kiropraktik är ett primärvårdgivande yrke med unika principer relaterade till funktion, hälsa och välmående. Verksamhetsområdet omfattar diagnostik, förebyggande åtgärder och behandling av funktionella besvär från rörelseapparaten. Kiropraktik fokuserar på att förbättra strukturen av kroppen och dess relation till nervsystemet och även strukturens roll vad gäller hälsa, kroppshållning och aktiviteter. Kiropraktorn är väl integrerad i samhället och rekommenderar patienten vidare när annan vård anses vara nödvändig för att gynna patientens välmående.

Kiropraktorn gör en noggrann undersökning av dina besvär
Förutom ortopediska och neurologiska undersökningar består den kliniska undersökningen av palpationstekniker (känna för hand) där ändrade rörelsemönster, spänningar och svullnader kartläggs. Vid palpation försöker man få förståelse för hur väl leder och muskler arbetar. En genomgång av patientens arbetssituation, fritidsaktiviteter och generella fysiska aktivitetsnivå är oftast nödvändig för att kunna ge bästa vägledning.

Kiropraktorn behandlar dina akuta besvär

En kiropraktor behandlar de besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler, nervsystem och deras inbördes relation. Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling kan sägas vara att återställa normal funktion i leder, muskler och nervsystem. För att åstadkomma detta använder sig kiropraktorn främst av olika exakta handgrepp. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är manipulation (justering), men även annan manuell behandling förekommer. Antalet behandlingar som krävs innan du blir återställd beror på vilka besvär du har och hur länge du har haft dem.

För att kiropraktorbehandlingen ska få bästa möjliga effekt, kan du få råd och träningsprogram som är unikt anpassade till dig och dina specifika problem.

Kiropraktorn hjälper dig till långsiktig hälsa

När du väl har blivit återställd, gäller det att se till att besvären inte återkommer. Och här är det mycket viktigt att du själv också tar ansvar för att resultatet ska bli lyckat. Det räcker inte med att regelbundet gå till kiropraktorn; du behöver också i övrigt ta hand om din kropp. Vi kan jämföra med exempelvis din tandvård: Förutom att gå på regelbundna kontroller bör du ju också borsta tänderna varje dag, använda tandtråd och tänka på vad du äter.

Samma principer gäller för kroppen i stort. För att du ska kunna upprätthålla god hälsa måste kroppen underhållas och tas om hand i vardagen. Dina främsta verktyg för detta är motion, ergonomi (att sitta, stå, ligga, och lyfta rätt etc.) och regelbundna kiropraktorbesök.

Hos din kiropraktor får du hjälp med anpassade träningsprogram och ergonomisk rådgivning, samtidigt som du ser till att leder, muskler och nervsystem har de bästa förutsättningarna att fungera naturligt och normalt.

Kiropraktorn behandlar med olika metoder: » Specifik ledbehandling (manipulation)
» Stretchning
» Muskulära tekniker
» Neurologiska tekniker
» Stabiliserande träning
» Övningar, råd och vägledning

Företag

En Kiropraktor arbetar för att minska era kostnader
Genom kortare och färre sjukskrivningar men också genom minska vårdbehovet. Då en snabb och effektiv vård ofta medför mindre sjukfrånvaro bör dagens företagshälsovård och friskvård inkludera behandlingar hos kiropraktor.
Kiropraktik är helt avdragsgill för arbetsgivare.

Just ryggsmärta är i dagens samhälle ett mycket vanligt problem. För människor som lider av (kronisk) ryggsmärta innebär vardagen stora problem. Smärtan kan leda till stora inskränkningar både vad gäller arbetsliv och privatliv i form av både fysiskt och psykiskt lidande.

Det kan handla om allt ifrån att inte kunna utföra sina dagliga rutiner, arbetsuppgifter, bära tungt, sitta en längre stund till att inte kunna vara med på den årliga brännbollsturneringen med kollegor, familj och vänner. Åtta av tio svenskar får någon gång i livet besvär med ryggen. Varje år kostar ryggproblem samhället miljontals kronor i sjukfrånvaro och vård. Studier har visat att med kiropraktisk behandling kan man minska sjukskrivning av detta slag med upp till 50%.

Erbjudande
Vad avser förebyggande behandling och rehabilitering kan företag ingå avtal med en kiropraktor för att subventionera behandlingskostnaden för sina anställda. Subventioneringen kan vara på hela beloppet, en viss del eller en viss summa per anställd.

Subventioneringen räknas som en skattefri förmån om arbetsgivaren kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbete. Det krävs inga läkarintyg istället ska arbetsgivaren visa behovet och syftet med behandlingen utifrån en individuell bedömning av den anställde där det kan röra sig om risk för sjukdom eller besvär som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan.